Предмет ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Радови на одржавању имовине Града Ниша – израда завршног застора на површинама јавне намене, јавна набавка број 1.3.1

Услуге израде пројекта Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта) заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, набавка бр. 1.2.2.