Предмет ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Услуге геомеханичког испитивања тла, јавна набавка број 1.2.1

 

Радови на изградњи саобраћајница на територији града Ниша, ради закључења оквирног споразума, јавна набавка број 1.3.2

 

Радови на изградњи „паметних“ аутобуских стајалишта, ради закључења оквирног споразума, јавна набавка број 1.3.3

Услуга израде наставка пројекта Инвентаризација и процена стања кључних елемената (флоре, фауне, физичко-хемијских карактеристика станишта), у пределу заштите III степена, заштићеног природног добра споменик природе “Лалиначка слатина”, јавна набавка број 1.2.2.

Радови на одржавању путева, путних објеката, саобраћајне сигнализације, опреме пута и других елемената пута, јавна набавка број 1.3.10

Радови на одржавању гранитних, камених и бетонских плоча на трговима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша, јавна набавка број 1.3.5

Услуге израде пројектно-техничке документације за извођење радова на редовном одржавању мостова преко река, потока у сувих долина, јавна набавка број 1.2.6

Набавка теренског возила – Програм управљања СП „Церјанска пећина“, јавна набавка број 1.1.4

Радови на реконструкцији и санацији тврђавског моста у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем и трајањем оквирног споразума две године од дана закључења – јавна набавка број 1.3.12.

Радови на изградњи фонтане у оквиру реконструкције и партерног уређења Трга краља Милана, ради закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са периодом трајања до 31.12.2020. године – јавна набавка број 1.3.11.

Набавка путничког возила – јавна набавка број 1.1.3

Радови на изградњи саобраћајне сигнализације –семафоризација пешачког прелаза на раскрсници улица Обреновићеве и Николе Пашића – јавна набавка број 1.3.4

Радови на редовном одржавању мостова преко река, потока и сувих долина – јавна набавка брoj 1.3.9.

Радови на поправци демонтираних, уградња и одржавање постојећих надстрешница аутобуских стајалишта на територији града Ниша, тип набавке: резервисана јавна набавка бр. 1.3.5.

Непредвиђени и додатни радови на јавном осветљењу у ширем окружењу Трга краља Милана – просторно функционалне целине „1а“ и „3“.

Набавка горива (бензин и дизел) за моторна возила ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, редни број 1.1.5.

Услуге архивирања и чувања архивске грађе, ЈН број 1.2.3.

Репарација стубова јавне расвете на територији града Ниша, тип набавке: резервисана, ЈН број 1.2.13.

Редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, ЈН брoj 1.2.15.

Радови на уређењу улазног канала и додатно уређење платоа испред СП „Церјанска пећина“, редни број јавне набавке 1.3.1.

Набавка и уградња сливних решетки и други радови на одржавању атмосферске канализације на територији града Ниша,
редни број јавне набавке 1.3.4.

Радови на санацији потпорних зидова и косина на територији града Ниша у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од једне године, јавна набавка број 1.3.7.

Радови на санацији потпорних зидова и косина на територији града Ниша, јавна набавка број 0011.