Предмет ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Радови на одржавању имовине Града Ниша – израда завршног застора на површинама јавне намене, јавна набавка број 1.3.1