Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Града. Једног члана надзорног одбора предлажу запослени на начин регулисан посебним актом о начину спровођења избора за члана надзорног одбора из реда запослених предузећа који доноси надзорни одбор. Чланови надзорног одбора бирају се на четири године. Надзорни одбор:

 • доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 • доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
 • усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
 • усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
 • усваја финансијске извештаје;
 • надзире рад директора;
 • доноси статут;
 • одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
 • доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
 • закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи и доноси остала акта која се односе на положај и рад директора;
 • даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом и одлуком оснивача
 • доноси Пословник о раду Надзорног одбора;
 • врши друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Нaдзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

У Надзорном одбору Дирекције су:

  Дејан Милосављевић, дипл. маш. инж. – председник

  Биографија

  Влада Крстић, дипл. инж. пољ. – члан

  Владимир Панчић, дипл. грађ. инж. – члан из ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
  Биографија