1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
 2. Усваја извештај о степену реализације програма пословања;
 3. Доноси годишњи програм пословања уз сагласност Скупштине града;
 4. Надзире рад директора;
 5. Врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
 6. Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
 7. Утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их Скупштини града ради давања сагласности;
 8. Доноси статут уз сагласност Скупштине Града;
 9. Oдлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз сагласнот Скупштине Града;
 10. Доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност Скупштине Града.
 11. Даје сагласнот директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
 12. Закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
 13. Врши друге послове у складу са законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава;

Нaдзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Чланови Надзорног одбора бирају се на четири године.

У Надзорном одбору Дирекције су:

  Дејан Милосављевић, дипл. маш. инж. – председник

  Биографија

  Влада Крстић, дипл. инж. пољ. – члан

  Владимир Панчић, дипл. грађ. инж. – члан из ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
  Биографија