Почеци рада Дирекције за изградњу града Ниша датирају од 15. марта 1968. године. Тада је Скупштина Општине Ниш на седници Општинског већа и Већа друштвених делатности донела одлуку о формирању Завода за комунално уређење. Тако је Ниш у комуналној области добио институцију по угледу на Београд, Нови Сад, Ријеку…

Портрет Дирекције за изградњу града Ниша

Основни задаци новоформираног Завода за комунално уређење били су: координација рада комуналних предузећа, уређивање грађевинског земљишта (локација), изградња примарне инфраструктуре, евиденција о грађевинском земљишту, израда годишњих програма изградње.

Од 1968. године Завод за комунално уређење са својом делатности више пута је трансформисан, да би 1. септембра 1992. године Одлуком Скупштине Града Ниша формирано Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша.

Период постојања Дирекције, упркос бројним тешкоћама на које је ово предузеће наилазило, богат је градитељским резултатима.

У претходних пет деценија предузеће је било задужено за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припремање и опремање земљишта, изградњу комуналних објеката, инсталација, надзор при изградњи и над обављањем комуналних делатности, припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Ниша, као и уређење и одржавање улица и саобраћајница.

Период постојања Дирекције и њених претходника, упркос тешкоћама, богат је градитељским резултатима.

У време оснивања Завода за комунално уређење, Ниш је имао око 100 хиљада становника. Данас три пута више. Ниш није имао ни један километар булевара. Данас су булевари окосница саобраћајног система. Изграђени су нови водоводни капацитети и канализационе мреже. Комуналном инфраструктуром опслужени су нови и бројни стамбени комплекси. Формиран је систем даљинског грејања. Опремљени су комплекси за индивидуалну стамбену изградњу. Регулисани су многи километри водотокова, припрема се гасификација …

Данас је Дирекција самостално предузеће чији је предмет пословања уређивање грађевинског земљишта и одржавање улица и саобраћајница на основу Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом, које сваке години доноси Скупштина Града Ниша.

Услед измена законских прописа који регулишу област јавних предузећа, поготову начин њиховог функционисања, организацију и начин управљања, крајем 2016. године долази до трансформације Дирекције, после које је дошло до радикалних промена у односу на претходни начин функционисања, где је значајно промењен миље у коме се пословање обавља.

Дирекција у 2017. и у будуће, након спроведене реорганизације, наставља са вршењем надзора над изградњом објеката инфаструктуре, школства, здравства, културе, спорта и др. Такође, предузеће врши надзор над обављањем комуналних делатности и координира рад градских комуналних предузећа, а задужено је и за изградњу комуналних објеката и инсталација и за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град Ниш. Дирекција обавља и послове управљача општинских путева и улица. Поред наведеног, Дирекција управља заштићеним подручјима  „Церјанском пећином“ и „Лалиначком слатином“. Предузеће води бригу о овим бисерима природе и посвећује се њиховом развоју и заштити, уз настојање да лепоту ових подручја учини доступном што већем броју људи.

Претежна делатност предузећа је:

42.99    Изградња осталих непоменутих грађевина

 • опремање парцела потребном инфраструктуром (мелиорација, изградња путева, водовода, канализације, јавне расвете и др.)

У оквиру делатности, а у складу са уговором који се закључује са оснивачем, предузеће обавља следеће стручне послове:

 • стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја и над изградњом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша,
 • стручни надзор над обављањем комуналних делатности – чишћење јавних површина, одржавање зелених јавних површина, зоохигијена, одржавање парковског и дечијег мобилијара, декорације, сигнализације, јавне расвете, одржавања атмосферске канализације, одржавања гробаља и рад дежурне службе,
 • управљање заштићеним подручјима (паркови природе, предели и др),
 • послове управљача пута,
  • заштите јавног пута,
  • послове из надлежности инвеститора на изградњи и реконструкцији јавног пута,
  • организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута,
  • организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута,
  • планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута,
  • означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима,
 • правне, финансијске, административне, послове техничке припреме и друге стручне инжењерско-техничке послове неопходне за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја.

Вишедеценијско запостављање и заостајање комуналног система ни до данас није надокнађено. Пошто је комунални систем, основ урбаног стандарда, а захтеви и потребе грађана бројни и оправдани, руководство Града, целини комуналних функција посвећује данас пуну пажњу.

То значи да Дирекција има све већу одговорност у реализацији градитељских програма, али и обавезу промишљене, стручне пројекције будућег развоја Града.

У претходних пола века, Дирекцију су водили: Илић Миодраг-Мија, Маринчевић Јован, Сератлић Петар, Петковић Благоје, Крстић Војислав, Живковић Владета, Симић Мирко, Вучковић Драгољуб, Љубисављевић Томислав, Пауновић Миодраг, Милосављевић Слободан, Јовановић Бранислав, Брешковић Миодраг и Јоцић Бранислав. Данас се на челу Дирекције налази Небојша Ловић.

Најзначајнији ресурси Дирекције одувек били кадрови, па је тако и данас, након свих промена кроз које је оно прошло. Искуство на пословима из области уређивања земљишта и изградње објеката комуналне инфраструктуре стицано је, развијано и преношено пет деценија. Отуда, таква концентрација стручног кадра на поменутим пословима, чини предузеће значајним у том смислу што се поменути послови обављају на вероватно најефикаснији и најекономичнији начин. Данас Дирекција броји 29 радника, од тога је 23 са стеченим високим образовањем, двоје са вишом школском спремом и четворо са средњим образовањем.

Свака генерација дала граду свој градитељски печат. Сасвим су оправдана очекивања да ће и наредне то чинити, да ће предузеће постати успешно и самоодрживо и у будуће бити незаобилазни чинилац у области развоја инфраструктуре града.