У оквиру пословодства Дирекције обављају се послови управљања и руковођења техничким, планским, економско-финансијским, правним, кадровским, административним  и другим пословима који нису наведени, а везани су за делатност Дирекције и ради на унапређењу рада Дирекције, процеса рада, процедура, документација и увођење стандарда.

Пословодство Дирекције чине директор Дирекције и извршни директор.

Директор Дирекције:

 • представља и заступа предузеће;
 • организује и руководи процесом рада;
 • води пословање предузећа;
 • одговара за законитост рада предузећа;
 • предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 • предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
 • предлаже финансијске извештаје;
 • извршава одлуке надзорног одбора;
 • бира извршне директоре;
 • бира представнике предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник предузеће;
 • закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
 • доноси акт о систематизацији уз сагласност Градског већа Града Ниша;
 • врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

Директора предузећа именује Скупштина Града, на основу спроведеног јавног конкурса, на предлог Градског већа, у складу са законом. Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора предузећа доноси Скупштина Града, на предлог Градског већа. Директор предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. Мандат директора предузећа је четири године.

Пословодство Дирекције чине:

 • Небојша Ловић, дипл. инж. грађ. – Директор
 • Биографија

 • Зоран Прокић, дипл. инж. грађ. – Извршни директор
 • Биографија