У пословодству Дирекције обављају се послови управљања и руковођења пословодства техничким, планским економско-финансијским, правним, кадровским, административним и другим пословима који нису наведени а везани су за делатност Дирекције. Унапређење рада Дирекције, процеса рада, процедура, документација и увођење стандарда.

Пословодство Дирекције чине: директор, заменик и два помоћника.

Директор Дирекције води пословање Дирекције, заступа Дирекцију, стара се о законитости рада Дирекције, доноси акт о систематизацији уз сагласност Надзорног одбора и врши друге послове утврђене Законом и Статутом Дирекције.

Директора Дирекције именује Скупштина Града Ниша на основу спроведеног јавног конкурса у складу са законом.

Пословодство Дирекције чине:

  • Небојша Ловић, дипл.инж.грађевинарства – директор
  • Биографија

  • Владимир Панчић, дипл.инж.грађевине – Помоћник директора за техничка питања
  • Владимир Панчић

    Владимир Панчић