Шеф службе:

Припрема и наплата уговора са корисницима – инвеститорима о регулисању међусобних права и обавеза у домену накнаде за коришћење и накнаде за уређивање грађевинског земљишта; евиденција грађевинског фонда; коначна контрола изграђених површина објеката, као и контрола намене уступљеног земљишта.

Израда извештаја и анализа калкулација услуга са предлозима за унапређење, ликвидирање и контрола финансијских дкумената, праћење рокова и наплата доспелих потраживања, евидентирање и реализација примљених инструмената плаћања и друге послове из делокруга службе.