Шеф службе:

Ненад Марковић

Ненад Марковић

Ненад Марковић, дипл.инж.грађ

Послови службе одржавања су у домену одржавања комуналних обејката, учествовање у припреми Годишњег програма одржавања, програмирање динамике радова и срдстава реализација уговора; учешће у прибављању техничке документације, технички, финансијски и остали надзор над извођењем радова на одржавању објеката, израда одговарајућих извешатаја и друге послове из делокруга службе.