Шеф службе:

Израда и обезбеђење претходних студија, истраживања, техно-економских социолошких и демографских анализа и других елабората који су неопходни за израду програма (средњорочни, годишњи и оперативни); израда планске документације и подлога за израду урбанистичке документације; испитивање тржишта и праћење интересовања потреба инвеститора за локацијама ради изградње објеката; анализира и процењује профитабилност инвестиционих подухвата; све радње у вези са имовинско-правним односима;прибављање свих непходних докумената за добијање локацијске дозволе, обавља вештачења и друге послове из делогруга службе.