Шеф службе:

У оквиру службе обављају се послови израде општих аката Дирекције, других нормативних и појединачних правних аката, заступање пред судовима и другим државним органима, давање правних мишљења, припреме и достављање материјала за седнице Надзорног одбора, вођење послова осигурања, кадровски и персонални послови, изрда уговора о раду, решења о годишњим одморима и сл, послови безбедности и заштите на рацум коришћење, одржавање, распоред и вођење евиденције службених возила. Пријем и дистрибуција поште.Одржавање хигијене и чистоће пословног простора и други поелови из делокруга службе.