Шеф службе:

Дејан Пешић

Дејан Пешић

Дејан Пешић, дипл. инж. електротехнике.

Послови службе припреме и јавне набавке су у домену планирања и израде предлога Плана набвки и Извештаја о реализацији набавки ради реализације Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма одржавања; програмирање динамике радова и средстава, израда и реализација уговора; прибављање техничке документације; добијање грађевинске и употребне дозволе и друге послове из делокруга службе.