Шеф службе:

У оквиру Сектора обављају се сви финансијски и рачуноводствени послови; ради финансијски план, план ликвидности, биланс прихода и расхода; прати реализацију прихода Дирекције по свим изворима и основама; ради периодични годишњи обрачун; прати приливе и одливе средстава са рачуна Дирекције, као и њихове изворе; води књиговодствене послове у складу са Законом о рачуноводству и пратећим прописима; обрачунава зараде и друга лична примања запослених у Дирекцији;врши и прати наплату накнаде за уређивање грађевинског земљишта и дууге послове из делокруга службе.