Шеф службе:

Ивана Јовановић, дипл. економиста, контакт телефон: 018/520 790 лок. 222

У Служби за финансије и рачуноводство обављају се следећи финансијски и рачуноводствени послови:

 • израда финансијског плана, плана ликвидности, биланс прихода и расхода;
 • праћење реализације прихода Дирекције по свим изворима и основама;
 • израда периодичних годишњих обрачуна;
 • праћење прилива и одлива средстава са рачуна Дирекције, као и њихових извора;
 • организовање наплате и контрола наплате накнада за употребу јавног пута;
 • обрада и контрола исправности исплатне документације;
 • реализација финансијских инструмената обезбеђења извршења обавеза;
 • израда ПДВ евиденције;
 • вођење књиговодствених послова у складу са Законом о рачуноводству и пратећим прописима и израда завршног рачуна;
 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;
 • обрачун зараде и других личних примања запослених у Дирекцији.