Руководилац Службе:

Владимир Панчић, дипл. инж. грађ.,  контакт телефон: 018/ 520 790 лок. 203

У оквиру Службе за надзор и управљање путевима обављају се следећи послови:

 • Организовање и праћење реализације послова техничког и финансијског надзора над извођењем радова предвиђених Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње и то:
 • стручни надзор над изградњом објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката, за објекте недостајуће инфрастуктуре, за објекте по посебном захтеву Града и за Републику Србију, када се Град појављује као једна од уговорних страна;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом градских саобраћајница са пратећим инфраструктурним објектима (водовод, канализација, јавна расвета, ЕЕ и ТТ инсталације, гасовод и др.);
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом цевовода питке воде и канализације различитог пречника у отвореном рову и цевовода и канализације методом утискивања различитог пречника;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом колектора канализације;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом постројења за пречишћавање воде;
 • стручни надзор над изградњом градске депоније и санације постојеће депоније;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом надземне и подземне мреже јавног осветљења;
 • стручни надзор над санацијом клизишта;
 • стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом објеката високоградње;
 • стручни надзор над изградњом капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град, прибављање обавезних сагласности на сва акта и на све фазе у току реализације пројеката изградње капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град и достављање извештаја даваоцима кредита о реализацији наведених пројеката;
 • организовање послова на санитарно-хигијенском уређењу неуређених зелених површина у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње и одлукама надлежних органа Града;
 • геодетска контрола објеката у току градње и утврђивање количине изведених радова;
 • спровођење поступка техничких прегледа изведених радова и прибављање употребне дозволе за изведене радове;
 • спровођење поступка предаје изграђених објеката крајњем кориснику на управљање и коришћење.
 • Организовање и праћење реализације послова техничког и финансијског надзора над извођењем радова предвиђених Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја и то:
 • израда годишњих планова одржавања комуналне хигијене и зеленила и стручни надзор над извођењем радова у овој области;
 • израда идејних решења, предмера и друге потребне документације за одржавање, санацију и доградњу комуналних објеката на јавним површинама (дрвореди, улични мобилијар, дечија игралишта, спортски терени, аутобуска стајалишта, споменици и други комунални објекти) и стручни надзор над извођењем радова у овој области.

У оквиру Службе за надзор и управљање путевима обављају се и послови планирања изградње, реконструкције и одржавања, послови техничке припреме, као и послови на прибављању свих неопходних докумената за добијање локацијске дозволе. У Служби за надзор и управљање путевима обављају се и послови управљача пута, дефинисани Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука УС), и то:

 • Израда годишњих планова летњег и зимског, инвестиционог и периодичног одржавања и санације путева у надлежности локалне самоуправе, као и путева који су у исто време и делови државних путева, као и надзор над извођењем радова на одржавању, појачаном одржавању и санацији путева, одржавању путних прелаза и одржавању атмосферске канализације;
 • Израда годишњег плана одржавања јавне расвете и плаћања утрошене електичне енергије, надзор над извођењем радова у овој делатности, као и послови на повећању енергетске ефикасности јавног осветљења (израда анализа, прибављање пројектне докуметације…);
 • Означавање и вођење евиденције о јавним путевима, саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве;
 • Одржавање саобраћајне сигнализације (светлосне, хоризонталне, вертикалне, путне галантерије, одбојне заштитне ограде, лежеће полицајце и др) и постављање привремене саобраћајне сигнализације;
 • Сачињавање комисије за утврђивање узрока, односно доприноса јавног пута настанку, односно последице саобраћајне незгоде;
 • Обавештавање јавности о ограничењу и забрани саобраћаја на јавним путевима, о ванредним условима и посебним мерама;
 • Издавање сагласности за:
 • изградњу односно реконструкцију прикључка за јавни пут;
 • грађење (раскопавање) при постављању инфраструктуре;
 • измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
 • одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
 • посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
 • за постављање рекламних табли, паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу или поред јавног пута.

Служба за надзор и управљање путевима обухвата и послове надзора и контроле ради ефикаснијег управљања заштићеним подручјима која су поверена на управљање Дирекцији, као и административни и оперативни послови на заштити, развоју и уређењу заштићених подручја.

ОБРАСЦИ: